بوي بهار مي شنوم از صداي تو ( قیصر امین پور ) - چهارشنبه 1 مهر 1394
ماه من غصه چرا؟؟؟ ( قیصر امین پور ) - چهارشنبه 1 مهر 1394
باز آمد بوی ماه مدرسه(قیصر امین پور ) - چهارشنبه 1 مهر 1394
( غزل محال ) (قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
(غزل پنجره ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( فال نیک ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
(لحظه های کاغذی ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( یادداشت های گم شده ) (قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( حرف آخر ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( خاطره ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( خواب کودکی )(قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( غزل در پرده ی دیرسال ) (قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
(تنها تو می مانی ) (قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( حتی اگر نباشی ) ( قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
(بی رنگی )(قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( به آیین دل ) (قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( بند باز ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( الفبای درد) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( غزل تقویم ها ) (قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( مساحت رنج ) (قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( نان ماشینی ) ( قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( گلوی شوق ) (قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( فصل وصل )( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( اتفاق ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( شعری برای جنگ ) (قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( تقصیر عشق بود ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( فصل تقسیم ) (قیصر امین پور) - جمعه 30 تير 1391
( فردا ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( بی قراری ) (قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
( سبز ) ( قیصر امین پور ) - جمعه 30 تير 1391
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد